Skip to main content

api::RangeIterator

Types

TransformCallback#

using api::RangeIterator< Type >::TransformCallback =  Type (*)(const Type &, const Type &) 

Type: Type(*)(const Type &, const Type &)

Functions

RangeIterator(Type value, Type max, TransformCallback transform)#

inline

api::RangeIterator< Type >::RangeIterator (Type value, Type max, TransformCallback transform)

operator!=(RangeIterator const &a) const noexcept#

inline

bool api::RangeIterator< Type >::operator!= (RangeIterator const &a) const noexcept

Type: bool

Parameters:

operator*() const noexcept#

inline

Type api::RangeIterator< Type >::operator* () const noexcept

Type: Type

operator++()#

inline

RangeIterator & api::RangeIterator< Type >::operator++ ()

Type: RangeIterator &

operator--()#

inline

RangeIterator & api::RangeIterator< Type >::operator-- ()

Type: RangeIterator &